Bom Bild 9 A – Solen i akvareller.

Lektionsplaneringen är anpassad till en klass i årskurs 3 och tidsomfattningen är en utökad bildlektion där teknikerna förklaras och eleverna ska hinna måla efter dem fått inspiration av min länk https://www.youtube.com/watch?v=vBJ2-75ZUFc, vilket gör att lektionen kommer ta ca 60-90 minuter.

Läraren kommer att starta lektionen med att presentera uppgiften som är att arbeta med akvarell genom lavering, blomstring samt olika typer av skrapning på den färdiga bilden. Läraren visar konkreta exempel samt demonstrerar hur teknikerna och verktygen används på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. Därefter kommer eleverna att se filmen i länken som är ett bildspel av vackra solnedgångar, för att sedan med sina nyförvärvade kunskaper om teknikerna få skapa sin egen tolkning av en solnedgång.

Ramarna för skapandet är att använda teknikerna som är presenterade men så länge motivet är en solnedgång kan resten av konstverket föreställa vad som helst, det är fritt att tolka utifrån sin fantasi eller med inspiration av filmen. Läraren kommer under lektionens gång att ha samtligt material framme för att kunna visa eleverna om de glömmer någon av teknikerna under arbetets gång. Materialet som används är akvarellfärg, palett, penslar, vatten, svampar, palettknivar, små tunna pinnar för att skrapa med samt anpassade papper på 180 gram.

Läroplanen har som mål för eleven att i årskurs 6 kunna ” I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.” Genom denna lektionsplanering kommer läraren kunna bedöma huruvida eleven kan arbeta med de olika tekniker hen presenterat och klarat av att skapa den typen av bild som presenteras i denna planering. För att eleven ska förstå kommer läraren visa tekniker för akvarellmålning, olika redskap som kan användas och uppmuntra eleven att använda sig av dessa när hen ska måla sin egen bild. Genom dessa instruktioner och förklaringar från läraren ges eleven förutsättningar för att arbeta mot målen samt förstå innehållet i lektionen.

BOM Bild 9B – Länktips.

Här kommer ett urval av bra länkar att hitta bilder samt uppgifter att använda i skolarbete på bildlektionerna. Lite som inspiration.

 

BOM Musik 8B – Reflektion.

Idag har jag tillsammans med Sandra hållit i en mindre musiklektion  på 10 minuter. Mallen för lektionen finns i ett tidigare inlägg där vi beskriver hur vi hade utfört lektionen om vi hade ett helt lektionspass att fylla. Idag gjorde vi en förminskad version där våra klasskamrater fick agera lågstadieelever.

Utförandet av aktiviteten gick väldigt bra, vi förklarade först hur aktiviteten går till och sedan pratade vi lite kort om våra mål och hur vi tänker att läraren ska bedöma eleverna samt hur vi kopplade lektionsplaneringen till Läroplanen i musik.

Våra elever utförde sin aktivitet på ett bra och kreativt sätt och det syntes att alla var delaktiga då vi gick runt och observerade grupparbetet i klassen medans dom arbetade. Vi kanske hade en för stor uppgift i förhållande till tiden då en av grupperna knappt hann klart. Det är svårt att bedöma tidsåtgången när eleverna ska arbeta tillsammans då man som lärare gärna vill ha gjort så mycket som möjligt på en kort tid. Vi förklarade i början av vår redovisning att tiden var knapp och att våra klasskamrater gärna kunde ha det i åtanke när de pratade och genomförde uppgiften.

Vi hade planerat att utföra flera moment utifrån uppgiften de fick men det hann vi inte med. Tidsåtgång är definitivt något som jag behöver arbeta med inför mitt framtida yrke som lärare. Jag tror att det är en kunskap  som successivt växer fram ju fler tillfällen vi får att göra lektionsplaneringar under studie tiden samt på framtida praktikperioder.

Lektionen gick som vi hade planerat och alla deltog aktivt och visade att de hade förstått hur vi ville att det skulle utföras vilket är en bekräftelses på att man pedagogiskt har förklarat. Det jag ska ta till mig och arbeta på är min tidsuppfattning och att lära mig att verken under eller överplanera lektionerna. Jag vill även tillägga att det var väldigt givande och lärorikt att få se mina klasskamraters lektionsplaneringar samt att delta i deras aktiviteter.

BOM Musik 8 A – Lektionsplanering.

Skapa rörelser till sånger.

Den här musikaktiviteten är en bred och inkluderande aktivitet där eleverna arbetar tillsammans för att gemensamt skapa rörelser till välkända barnlåtar som tidigare har sjungits i undervisningen. Lektionen lämpar sig för alla årskurser då den går att utveckla till äldre elever samt förenkla till yngre, dock har vi arbetat fram en lektion som vi anser passar förskolan samt årskurs 1. Lektionen vi har skapat sträcker sig över en lektionstimme det vill säga cirka 45 minuter.

På lektionen kommer eleverna i mindre grupper att bli tilldelade kända låtar som vi arbetat med tidigare i musikundervisningen, det ska vara lätta och välkända låtar så att alla eleverna kan förstå uppgiften och bidra aktivt. Deras uppgift blir sedan att gestalta låten med kroppen eller händerna så att rörelserna passar in i texten. Sedan ska grupperna visa upp sina kompositioner för varandra och lära ut sina rörelser till de andra grupperna. När grupperna presenterar sina rörelser sjunger hela klassen med i sången. Varje sång upprepas tills resterande elever har lärt sig de nya rörelserna.

Vi har valt att fokusera på det egna skapandet i vår lektionsplanering, men det är fortfarande av vikt att eleverna följer med i instruktionerna, lyssnar och tar till sig samt deltar i de andra gruppernas övningar.

Målen i den här lektionen är att eleven ska kunna skapa matchande rörelser till låtarna och visa upp dem för klassen. Läroplanen har målet för betyg E i årskurs 6 ”Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.” (Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskolan. 2011 S. 103.).

För att konkretisera målen för eleverna kan det vara viktigt att förtydliga vikten av att alla deltar i gruppen för att på bästa möjliga sätt skapa något gemensamt. Det går även att visa eleverna hur man sätter rörelse till en sång  genom att ge ett exempel.

Den här lektionen går att anpassa svårighetsgrad genom att välja andra låtar, akustiska eller med ett språk de ej behärskar, då blir tolkningen mera abstrakt och läraren lägger ännu mera vikt vid att eleverna aktivt ska lyssna. Det går även att styra aktiviteten genom att dela ut ett ord i sången åt varje elev, detta kan också göras i helklass.  För att variera lektionen ytterligare kan läraren välja att ge alla grupperna samma låt för att sedan jämföra resultaten i helklass.

Läraren kommer att bedöma elevernas förmåga att koppla orden till en uttrycksform, deras kreativitet och deras engagemang. Det går även att observera grupperna när de samtalar kring uppgiften för att se vad varje enskild elev bidrar med till gruppen. Samt att vid framförandet vara observant på om eleverna klarar av att sjunga samtidigt som dem rör sig.

Referenslista.

Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet. 2011. Skolverket.

BOM Bild 8 – Lera dokumentation.

Bildlektionen handlade om att skapa med lera och dess olika egenskaper samt vilka tekniker som är användbara när eleverna ska arbeta med leran. Vi fick en grundlig genomgång av Birgitta där hon även berättade om förvaring, brännande och olika sorters lera som finns. På lektionen arbetade vi med chamottefylld lera från Skåne som förädlas här på Gotland hos Lokattens Keramik i Barlingbo.

Leran vi arbetade med är en chamotterad Fyle-lera, det innebär att den har spår av små korn och är mycket lättarbetad. Den här typen av lera suger åt sig mycket fukt och då krävs det att det tillsätts lite vatten på ytan för att undgå att den krackelerar när man arbetar med den. Det finns många olika sorters lera att arbeta med och jag tyckte att den här lämpade sig väldigt bra för våra uppgifter i klassen men också i framtiden för elever i årskurs F-3.

De tekniker vi arbetat med är tummning, kavling, ringla, modellering samt trycka mönster. Dessa tekniker fick vi prova själva med lera och de alster vi var nöjda med sparades i klassrummet. Då konstverken vi skapat var klara täcks de sedan med plast för att torka långsamt, dessa kommer sedan att brännas.

För att skapa en mugg använde vi oss av kavling, där kavlas leran ut till en 1 cm tjock platta som sedan skärs till för att bli cylindern i muggen. Sedan rullar man plattan kring en cirkelformad lerbotten. De områden som ska fogas samman rugglas först på bägge sidor och sen använder man en kombination av lera och vatten, slicker, som lim. Här kunde man använda ett spetstyg mellan kaveln och leran för att skapa mönster i leran.

Skålar och vaser kunde man skapa genom att ringla leran kring sig själv och uppåt så att en skålform framträdde. Här var det också viktigt att ruggla mellan varje strimma lera och använda slicker. När man var nöjd med formen slätades skålens ringar ut genom att försiktigt pensla den med en fuktig svamp.

Modelleringsmetoden används då man ska skapa en figur eller staty då metoden skapar stadga och hållbarhet. Genom att pressa samman små klumpar av lera i den storlek och form man önskade byggde man långsamt fram sin önskade figur. Sedan kunde man forma figuren utifrån basen. Viktigt att tänka på var att göra lufthål i botten eller att dela figuren på mitten och gröpa ur innehållet för att den inte ska spricka i ugnen.

Tummning är när man utgår från en boll med lera som passar i handflatan, sedan trycker man ner andra handens tumme och arbetar sig försiktigt utåt. Det ser ut som en gigantisk fingerborg först men blir tillslut en vacker skål eller vad man önskar skapa.

Jag tyckte de flesta teknikerna var lätta att arbeta med, men det är på en nivå av nybörjare och kan utvecklas massor! Det var otroligt roligt att skapa olika alster och att få lära sig hur jag bäst hanterar leran som är ett kreativt och spännande material att ha i undervisningen. Det jag ansåg var svårast var att få jämna ytor och kanter samt att modellera något som jag var nöjd med. Det var tyvärr lite för kort tid enligt mig och jag hade gärna utvecklat mig och mina kunskaper i ytterligare en till 4-timmars lektion. Jag kommer att arbeta vidare med lera under kursens gång i vår bildsal för att lära mig mer och bli mera bekväm med leran som material.

Det ska bli väldigt kul att få arbeta med lera tillsammans med mina framtida elever och jag kommer ta med mig kunskaperna och övningarna. Som lärare är möjligheterna oändliga att skapa övningar som eleverna kan genomföra, det är bara fantasin som sätter gränser och genom att blanda bestämda reglerade övningar tillsammans med mera fritt skapande kan eleverna utvecklas i teknikerna och i sin kreativitet.

Dessa tekniker tillsammans med erfarenheten och informationen från lektionen kommer jag ta med mig i mitt framtida yrke som lärare. Jag har lärt mig mycket och blivit väldigt inspirerad att använda mig av lera i min undervisning.

BOM Bild 8 – Lerdröm.

Vi har arbetat med lera och skapat det vi anser vara en bild av en dröm i arbetslaget. Konstverket föreställer John Blund sittandes på en måne med sitt karakteristiska paraply omgiven av en natthimmel med stjärnor och moln. Han är iklädd pyjamas och är på väg ut i världen för att hjälpa barn att sova med sin sand.

Vi började med att samtala kring vad vi anser vara en dröm för oss i arbetslaget och vi blev snabbt eniga om att John Blund är något vi ser som en universal figur som representerar dröm för oss. Sedan diskuterade vi om hur vi skulle göra konstverket och kom fram till ett tillvägagångssätt som alla var nöjda med där vi delade upp de olika figurerna i konstverket mellan oss så att alla fick vara delaktiga.

Figurerna och bakgrunden är skapad genom kavling och sedan har vi skärt ut figurerna med en kniv för att bygga ihop dem med slickers. Undantaget är paraplyet som skapats genom tummning för att sticka ut.

13187726_10154133361417731_159862765_n

BOM Bild 7 C – Bilduppgift.

Skapa av Skrot!

Bilduppgiften som jag skulle vilja använda med mina elever på en bildlektion för att uppmärksamma hållbar utveckling är att skapa konst av skrot. Det krävs en del förarbete för läraren men kan ge väldigt bra och tydlig respons av eleverna att de förstår vikten av att skapa av det som finns. Uppgiften är väldigt kreativ och ger stort utrymme för egna idéer samt väver väl in målet med uppgiften.

Lektionen bör först innehålla information från läraren där läraren berättar om vad som händer med sopor och skrot i världen, visa bilder på skräpiga stränder eller sopberg för att illustrera hur mycket av det vi har som inte tas tillvara på eller sorteras. Beroende på tidsomfånget så kan eleverna själva gå ut och leta skräp i naturen, ta med sig hemifrån eller så har läraren förberett ett bort fyllt med skrot samt material för att foga ihop delarna. Det går även att använda naturmaterial som komplement så som träpinnar, kottar eller löv.

Här kan läraren variera huruvida eleverna själva ska bestämma vad konstverket ska vara eller kan läraren bestämma ett tema klassen ska hålla sig inom. Jag hade valt självporträtt som tema då det är välbekant och kräver inte så mycket tänkande innan själva skapandet kan sätta igång. Här är det sedan fritt för eleverna att tolka temat och skapa sina konstverk. Som ett avslutande projekt kan eleverna ställa ut sina konstverk till allmän beskådning och göra en vernissage eller dekorera klassrummet med dem.

Med denna uppgift vill jag ge perspektiv på vad man slänger och vad det faktiskt kan bli om man ser det vackra och kreativa i gammalt skrot. Fokus ligger på att ta tillvara på skräp, återvinna och källsortera samt att hålla naturen ren. Eleverna och läraren kan arbeta mot att certifiera skolan med en Grön Flagga för aktivt miljöarbete i samhället. (Björneloo, 2011, S 53-54.)

Litteraturförteckning.

Björneloo, Inger. 2011. Hållbar Utveckling – att undervisa utifrån helheter och sammanhang. 2 uppl. Inger Björneloo och Liber.

13214684_10205832616246182_1292014323_o

Här är vad Mathilda 6 år skapade av skrot hemma.